Yhdistyksen säännöt


1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Kaistarniemen Alitalon kyläyhdistys. Sen kotipaikka on Turku ja toimialue on Kaistarniemen Alitalon kyläalue ympäristöineen. Yhdistyksen kieli on suomi, kokouksissa voidaan käyttää myös ruotsia.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana, vaalia toimialueensa ympäristöarvoja edistää toimialueen asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja yhteishenkeä valvoa toimialueen asukkaiden oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja edistää toimialueen asukkaiden liikuntaharrastuksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää toimialueensa liikuntapaikkoja, lasten leikkialueita ja venesatamaa pitää yhteyttä Turun kaupungin viranomaisiin ja toimielimiin sekä muihin alueen kehitykseen vaikuttaviin järjestöihin seuraa alueensa kehitykseen vaikuttavia asioita pyrkii vaikuttamaan viranomaisiin alueensa asioiden valmistelussa ja ohjaamaan päätösten tekoa tekemällä esityksiä ja aloitteita tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäseniään neuvoin ja ohjein järjestää jäsenilleen yhteisiä liikunta-, harrastus- ja muita vastaavia tilaisuuksia.ylläpitää omia maksuttomia Internet-sivuja. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa ottaa vastaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimialueella asuva tai vapaa-ajanasunnon haltija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Hakemus on esitettävä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä. Hakija sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä sen toimielinten päätöksiä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Yhdistyksen toimielimet
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpaneva elin on hallitus.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten alaisuudessaan toimivia toimikuntia tai muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä.

7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 ? 8 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitetuilla kirjeillä.

12. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen